החזר מס

ניכוי הוצאות

ניכוי הוצאות הכרה בהוצאה עסקית פירותית א. ס’ 17 קובע שניתן לנכות הוצאות עסקיות פירותיות שהוצאו לצורך ייצור הכנסה בשנת המס. ב. הסעיף דורש שמדובר יהיה בהוצאות עיסקיות + פירותיות. ג. הסעיף לא מאפשר הכרה בהוצאות פרטיות – מבחן ההעדפה הפרסונאלית: מעבר לאלו שבמובהק פרטיות (קניות במכולת), אם משקף בחירה אישית, יחשב כפרטי (עובד שבוחר…