חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990

1. בחוק זה –

(1) תהא לכל מונח המשמעות שיש לו בפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה);

(2) "דירת מגורים" –

דירה בישראל, או באזור כהגדרתו בסעיף 3א לפקודת מס הכנסה, או חלק מדירה כאמור המיועדת לשמש לפי טיבה למגורים, למעט דירה הרשומה או שיש לרשמה בפנקסים שחייבים לנהל לגבי הכנסת המשכיר מעסק;

(3) "דמי שכירות" –

דמי שכירות מהשכרת דירת מגורים אחת או יותר המשמשת למגורים לשוכר שהוא יחיד או לשוכר שהוא חבר-בני-אדם שקבע לענין זה נציב מס הכנסה בהודעה שפורסמה ברשומות, לאחר שנחה דעתו כי עיקר פעילותו היא למטרות מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות או לסעד, והוא שוכר את הדירה כדי להשכירה למטרה כאמור ליחיד שאינו עובד באותו חבר-בני-אדם, ובלבד שהפעילות האמורה של החבר אינה למטרת ריווח.

2. (א) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה של דמי שכירות, יהא פטור ממס על הכנסה זו, ובלבד שלא היתה לו הכנסה מהשכרת דירות מגורים בסכום כולל העולה על 4,200 שקלים חדשים (להלן – התקרה) בשל חודש השכרה כלשהו בשנת המס; לענין סעיף זה יראו כהכנסת היחיד גם הכנסה של דמי שכירות של בן זוגו המתגורר עמו או של ילדו עד גיל שמונה עשרה.

(ב) יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מהשכרת דירות מגורים, העולה על התקרה, יהיה פטור ממס על הכנסה של דמי שכירות עד גובה התקרה המתואמת.

(ג) לענין סעיף זה, "התקרה המתואמת" – התקרה לאחר שהופחת ממנה הסכום שבו עולה ההכנסה מהשכרת דירות מגורים על התקרה.

3. הפטור לפי סעיף 2 יחול רק אם בידי המשכיר מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי הדירה משמשת לו למגורים בלבד.

4. הסכום הקבוע בסעיף 2, כפי שהוא ביום ו' בטבת תשס"א (1 בינואר 2001), יראו אותו כאילו היה סכום כמשמעותו בסעיף 120ב לפקודה.

5. מי שקיבל הטבה לפי חוק זה, לא יחולו לגביו תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), תשמ"ט-1989.

6. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה.

7. הוראות חוק זה יחולו לגבי הכנסה מדמי שכירות שנתקבלה לאחר קבלת חוק זה בכנסת, בשל התקופה שתחילתה ביום ח' בתמוז תש"ן (1 ביולי 1990).

2 מחשבות על “חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990

 1. מאמר ממש מעניין- סוף סוף עשיתם לי סדר במסלולים האלה! שלחתי לכם שאלה בפרטי לגבי הכנסה מחנות שהיתה בירושה סבתא שלי ועכשיו היא עברה אליי.

  • תודה דניאל!
   הפרק המתואר לעיל אכן אינו רלוונטי למיסוי של הכנסה מנדל"ן מסחרי כמו חנות (אך אין נפקות, לעניין מס הכנסה, אם מדובר בחנות שנקנתה על ידך או חנות שהתקבלה בירושה- לכך עניין רק במס שבח).
   קיבלנו את הפנייה בפרטי ותשובה תשלח עוד היום.

   אני מזמין אותך גם להשתמש באתר שלנו http://www.finupp.com.
   רו"ח אסף רגב

השאר תגובה